our Location

Bag Bazar Sadak 117, Kathmandu

Phone Number

01-4215461, 9851154504

Results

SN Notice Title Added Date
1 सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको (खुला तथा समावेशी), निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना 2021-04-22
2 ०७६।०३।३१ मा प्रकाशित दरखास्त आब्हान सम्वन्धी सूचनाको बिज्ञापन नं. १३।२०७५।२०७६, पद लेखपाल, तह ४, सेवा प्रशासन, परीक्षा केन्द्र भैरहवाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन 2021-04-13
3 प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-१२-१०) 2021-04-15