our Location

Bag Bazar Sadak 117, Kathmandu

Phone Number

01-4215461, 9851154504

Results

SN Notice Title Added Date
1 प्रहरी निरीक्षक INSPECTOR काे लिखित नतिजा सार्वजनिक भएको छ। 2021-04-01
2 Written Exam results of Officer Cadet 61 basic ( 2nd phase) 2021-04-02
3 सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको (खुला तथा समावेशी), निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना 2021-04-03
4 ०७६।०३।३१ मा प्रकाशित दरखास्त आब्हान सम्वन्धी सूचनाको बिज्ञापन नं. १३।२०७५।२०७६, पद लेखपाल, तह ४, सेवा प्रशासन, परीक्षा केन्द्र भैरहवाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन 2021-04-04
5 प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-१२-१०) 2021-04-05